Projekt Wspieramy Motywujemy Aktywujemy Zatrudniamy II RPWP.07.01.02-30-0042/18 jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób z niepełnosprawnością) biernych zawodowo.

Projekt ma na celu wsparcie 60 kobiet i mężczyzn z powiatu wrzesińskiego i słupeckiego w wieku produkcyjnym. Wyłonione w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w kursie języka niemieckiego oraz cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami. 30 uczestników odbędzie płatny staż ze stypendium w wysokości 1017,40zł. W kolejnym etapie część z nich podejmie zatrudnienie u pracodawcy.

Wszelkie szkolenia, kursy, spotkania, warsztaty i doradztwo w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne, a uczestnicy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w 4 etapach, w ramach każdego z nich zostanie utworzona 15 osobowa grupa uczestników, każdorazowo według następującego scenariusza:

  • składanie dokumentów rekrutacyjnych,
  • weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych,
  • rozmowy kwalifikacyjne,
  • wyłonienie Uczestników zakwalifikowanych do Projektu,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • kurs języka niemieckiego lub kurs grafiki komputerowej,
  • szkolenie zawodowe,
  • staż,
  • zakończenie projektu.

Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu wszystkie zainteresowane osoby.

Więcej informacji

They are there to guide you and fixate the information in the minds of buy research paper your audience, but nothing more.