Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Jesteśmy Równi” została powołana w 2013 roku jako organ zajmujący się pomocą  osobom  niepełnosprawnym, samotnym oraz wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem.

Głównym celem  Fundacji jest:

  • – działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych,
  • – działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich     dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy,  zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu